belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

12.02.2018 – 26.02.2018

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"
ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Premia – 50 tyś.

Zakres tematyczny operacji

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 lit.a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) podejmowanie działalności gospodarczej. Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:
Cel ogólny nr. 1:Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego obszaru LSR.
Cel szczegółowy nr: 1.1.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, Przedsięwzięcie nr. 1.1.1 Bądź przedsiębiorczy- kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw gospodarczych.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 01/2018 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu. (LSR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną operacji, zostać oceniona jako zgodna z celami LSR, zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz uzyskać minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 01/2018 - Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.) oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 51 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 20 punktów.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty potwierdzające wybór towaru lub usługi - min. 3 oferty.   
Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową.
Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego

550 000,00 zł

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i 2 wersjach elektronicznych na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Do pobrania:

zip Załączniki do Ogłoszenia nr 01/2018 (55.98 kB)