Poddziałania

  1. Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.
  2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne.

Zakres:

  • szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem;
  • demonstracje służące upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego.

Beneficjent:

  • jednostki naukowe i uczelnie,
  • publiczne podmioty doradcze (CDR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze),
  • szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej,
  • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową,
  • konsorcja tworzone przez ww. podmioty.

Wsparcie:
100% kosztów kwalifikowalnych operacji.