belka loga

 

Lokalna Grupa Działania
Wszyscy Razem
ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (48) 671 00 10 w.22
NIP: 6010063502; REGON: 141443171
KRS: 0000306299
www.lgdwr.pl

Ogłoszenie nr 02/2018

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

04.04.2018 – 18.04.2018

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalna Grupa Działania

„Wszyscy Razem ”

ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Do 300 tyś. – refundacja kosztów.

Refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, oraz do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;. Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr. 2:Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR

Cel szczegółowy nr:2.1.Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR, Przedsięwzięcie nr. 2.1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 02/2018 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu. (LSR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną operacji, zostać oceniona jako zgodna z celami LSR, zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

zgodności z LSR oraz uzyskać minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 02/2018- Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.) oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 41 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 16 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dokumenty potwierdzające wybór towaru lub usługi - min. 3 oferty.    

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową.

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego

Razem: 468 498,00

- wkład EFRROW – 298 105,28 zł,

- wkład publiczny środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy –170 392,72

- w przypadku JSFP wymagany wkład własny pochodzi z ich budżetu.

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku o płatność

oraz formularza umowy o

udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

Do pobrania:

zip Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia nr 02/2018

zip Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia nr 02/2018

zip Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia nr 02/2018